Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Atenţie

     

 

  De ce “BACOV-ia”?

 BAcăuCOVasna - instruirea adulţilor

 

 

 

           Modalitatea de abordare a educaţiei în contextul naţional actual, cu precădere sub auspiciile reglementărilor propuse prin noua lege a educaţiei, situează profesionalizarea carierei didactice într-un nou, mai amplu şi mult mai dinamic context: societatea bazată pe cunoaştere. Din această perspectivă, trebuie regândită nu numai formarea iniţială a cadrelor didactice, ci şi formarea continuă a acestora. Învăţarea pe tot parcursul vieţii poate deveni o realitate prin demersuri sistematice, şi de ce să nu recunoaştem, foarte ambiţioase precum proiectul „BACOV-ia”.

            Prin aria de cuprindere multiregională (Bacău şi Covasna) şi prin activităţile propuse proiectul aduce plusvaloare exprimată în creşterea numărului cadrelor didactice participante la formare profesională (2600 cadre didactice din cele două judeţe) precum şi într-un nou profil de competenţe adaptate rolurilor asumate în prezent de dascăli.

            Proiectul a fost construit ca un răspuns la nevoile de formare ale beneficiarilor, curricula elaborată acoperind domeniile de competenţă identificate ca deficitare, ca de exemplu cele de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, de management al clasei dar şi competenţele metodologice. Calitatea formării furnizate prin proiectul BACOV-ia  este garantată nu doar de standardele înalte ale curricula ci şi de expertiza deţinută de partenerii din proiect: Universitatea Transilvania din Braşov, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău şi Casa Corpului Didactic Covasna.

            Ne dorim ca efectele multiplicatoare ale proiectului să se concretizeze atât la nivelul partenerilor, prin creşterea capacităţii instituţionale a acestora ca  furnizori de formare iniţială şi continuă, precum şi la nivelul comunităţii locale, prin calitatea actului educaţional performat şi a bunelor practici exersate de cursanţi în cadrul programului  „BACOV-ia”.
 
                                                                                       MANAGER PROIECT,
                                                                  Inspector Școlar General - prof. Șotcan Theodora